Ota yhteyttä

Aluut Development Y-tunnus: 3182261-3

info@aluutdevelopment.fi, puh. 045 783 45411

________

Yhteydenottolomake:

ALUUT DEVELOMPENT:N REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Aluut Development:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.5.2021

REKISTERINPITÄJÄ
Aluut Development (jäljempänä ”yritys”) Y-tunnus: 3182261-3

YHTEYSHENKILÖ
Terhi Vuoristo
Puh. 045 783 45411
Osoite: Pihlajatie 3, 37550 Lempäälä
Sähköpostiosoite rekisteriä koskevissa asioissa: terhi.vuoristo@aluutdevelopment.fi

REKISTERIN NIMI
Aluut Development:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS
Yritys kerää tietoa asiakkaistaan sekä yhteyttä ottavista mahdollisista tulevista asiakkaista (jäljempänä ”asiakas”). Tietojen keräämisen tarkoitus on tarjota asiakkaalle mahdollisimman hyvä palvelu. Asiakkuuden hoitamisen kannalta ylimääräisiä tai epäolennaisia tietoja ei tallenneta.
Tietoja voidaan hyödyntää palvelun toteuttamiseen, asiakassuhteen hoitoon, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakas- ja markkinointirekisterimme voi sisältää seuraavanlaisia tietoja
- Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)
- Asiakkaan tarjousvaiheessa itsestään antamat tiedot
- Asiakkaan palvelun toteuttamisen yhteydessä itsestään antamat tiedot ja palaute
- Asiakkaan yritykselle antama tai linkittämä sisältö
- Asiakkaaseen yhdistettävissä olevat tiedot kuten evästetiedot tai ip-osoite
- Tiedot tarjouspyynnöistä, tarjouksista ja asiakkaan tekemistä tilauksista tai muista asiakastapahtumista

TIETOLÄHTEET
Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään korkeintaan kaksi (2) vuotta viimeisen yhteydenpidon jälkeen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään yrityksen tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajanmukaisilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain
ennalta määritellyt henkilöt, joiden työn kannalta pääsy tietoihin on tarpeellista. Paperilla olevat henkilötietoja sisältävä dokumentit säilytetään lukitussa paikassa, jonne vain tietoja tarvitsevalla on pääsy.

TIETOIJEN LUOVUTUKSET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE JA TIETOJEN SIIRTO EU- tai ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Kerättyjä henkilötietoja voidaan siirtää ulkopuolisille palveluntarjoajille yrityksen palvelujen tuottamiseksi (esim. uutiskirjetyökalu tai lomakkeiden hallinnointi).
Kerättyjä henkilötietoja ei myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.
Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti tai sähköisesti korjausta vaativan henkilön allekirjoittamana. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti tai sähköisesti korjausta vaativan allekirjoittamana. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).